Phim cách nhiệt- Phim an toàn bảo vệ dùng cho tòa nhà Johnson-Hoa Kỳ

Được sản xuất bởi Tập đoàn Johnson Window Films Inc., có trụ sợ tại 20655 Annalee Ave, Carson, California, USA.

www.johnsonwindowfilms.com.